Đại hội cổ đông thường niên năm 2015  
Cập nhật: 06/05/2015
Lượt xem: 2960
Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics VN các tờ trình sẽ thông qua trong đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Vui lòng mở file đính kèm
TT phân phối LN và trích quỹ 2014.doc
TT VNLL phương án trả thù lao HĐQT và BKS 2015.doc
TT VNLL TGĐ kiêm chủ tịch HĐQT.doc
TT đơn vị KT 2015.doc
Bao cao hoat dong cua BKS nam 2014 va ke hoach 2015 ngày.doc
Giay Uy quyen 2015.doc
Thu moi hop Dai hoi co dong 2015.doc
Noi dung bieu quyet 2015.doc
Trân trọng cảm ơn!