Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư năm 2014 và kế hoạch SXKD, đầu tư 2015. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014  
Cập nhật: 25/04/2015
Lượt xem: 6571
Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics VN báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư năm 2014 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014.
Vui lòng mở File đính kèm.
BC so 03 hoat dong cua HDQT 2014.doc
BC so 04 ĐHCĐ2015.doc
Trân trọng!