Bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN  
Cập nhật: 08/06/2016
Lượt xem: 160
Kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị Quyết hội đồng quản trị về việc bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN.
(Vui lòng mở file đính kèm)
Bien ban Hop HDQT.pdf
NQHĐQT02.pdf

Trân trọng./.